จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตถรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา